Megosztás

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésére  az első lehetőség az ingatlan megosztása, amely eljárást bármelyik tulajdonostárs kezdeményezheti a tényének feljegyzésére irányuló kérelemmel. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséért tizenötezer forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A közös tulajdon megszüntetését kezdeményező tulajdonostársnak a megosztási folyamat megkezdéséről írásban értesítenie kell a tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostársakat, valamint valamennyi használati jogosultat.

A kérelem alapján az ingatlanügyi hatóság az érintett ingatlan tulajdoni lapjára feljegyzi a folyamatban lévő megosztás tényét. Ezt követően az öröklés és kisajátítás kivételével az ingatlan tulajdoni lapján más változtatás már nem vezethető át. A feljegyzést követő 90 napon belül kell benyújtani a megosztás átvezetése iránti kérelem.

A törvény a felekre rója a kötelezettséget, hogy a megosztás kérdésében megegyezésre jussanak. Ehhez az osztóprogramot a kérelmező a saját személyre szóló kormányzati ügyfélkapu azonosító adataival és az ügyazonosítóval együtt tudja használni.

A megegyezés keretében a tulajdonostársak kötelesek rendelkezni  a megosztásra kerülő ingatlant érintő jogoknak és tényeknek a megosztás eredményeként létrejövő új ingatlanokra történő átjegyzéséről.

Az egyezségi döntés meghozatalában képviselő útján történő eljárás esetén – egymással közeli hozzátartozói viszonyban álló tulajdonostárs képviseltek kivételével – ugyanazon személy csak egy tulajdonostársat képviselhet.

Egyezségi tárgyalás formális megtartása nem szükséges, az egyezségi okiratot a tulajdonostársak külön-külön is aláírhatják.

Az érintett tulajdonostársak a törvény 6. § (4) bekezdése alapján kezdeményezhetik a közös tulajdonú földrészlet kialakítását, ekkor az egyezségi döntés meghozatala során azzal ellentétes tartalmú döntés nem hozható.