haszonbérleti szerződés mezőgazdasági földterület kötelező írásbeliség

haszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlő hasznot hajtó dolog időleges használatára vagy hasznot hajtó jog gyakorlására és hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében haszonbért fizetni.

A haszonbér a felek megállapodása szerint pénzben vagy természetben jár. A haszonbért időszakonként utólag kell megfizetni.

Legelterjedtebb a mezőgazdasági földterület haszonbérbe adása, melyhez írásbeli szerződés szükséges. Jogszabály a szerződés érvényességét hatósági jóváhagyáshoz kötheti.

A haszonbérlő a dolog használatára és hasznainak szedésére csak a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően jogosult. Mezőgazdasági földterület haszonbérlője köteles a földet rendeltetésének megfelelően megművelni, és ennek során gondoskodni arról, hogy a föld termőképessége fennmaradjon.

Mivel a haszonbérleti szerződés tárgya bármely hasznot hajtó dolog vagy jog melynek tekintetében külön részletesebb szabályok, speciális részletszabályok tartalmaznak rendelkezéseket, javasolt a szerződés megkötéséhez ügyvéd segítségét kérni.