Bekebelezés

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetését célzó törvény a versenyképes méretű birtokok kialakítása érdekében előírja, hogy a megosztással létrejövő új ingatlanoknak alkalmasnak kell lennie mező- és erdőgazdasági művelésre. Ezért meghatározza, hogy melyek azok a minimum területméretek, amelyeknek a megosztás eredményeképpen létre kell jönniük.

– szőlő, kert, gyümölcsös, nádas művelési ág:  3000 négyzetméter
– szántó, rét, legelő, erdő és fásított terület művelés ág:  10000 négyzetméter
– zártkerti földnek minősülő ingatlan: 1500 négyzetméter

Ha megosztással nem alakítható ki legalább két, a területi minimumnak megfelelő földrészlet, az egyezségen alapuló megosztás nem jöhet szóba. Ilyen esetekben az osztatlan közös tulajdont kizárólag úgy lehet megszüntetni, ha az ingatlan teljes egészében az egyik tulajdonos tulajdonába kerül (bekebelezés).

tulajdonba vételt kezdeményező tulajdonostársnak az ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkező valamennyi további tulajdonostársat írásban kell tájékoztatnia a bekebelezési szándékáról. Az értesítés tartalmi elemeit a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg..

Előfordulhat olyan eset, mikor egyszerre több tulajdonostárs is jelzi szándékát a bekebelezésre: ebben az esetben a legmagasabb ellenérték megfizetését vállaló jogosult a bekebelezésre.

A szabályok alapján megváltott tulajdoni hányadok ellenértékét a felek szabadon határozhatják meg, azonban a bekebelező tulajdonostársnak a többi tulajdonostárs részére az ingatlan ellenértékeként legalább az értékbecslési ajánlattal alátámasztott, abban megállapított összeget kell megfizetnie. Amennyiben a többi tulajdonostárs nem ért egyet az értékbecslési ajánlatban meghatározott értékkel, úgy igazságügyi szakértővel új értékbecslési szakvéleményt készíttethet.

nem elérhető tulajdonostársak irányába történő fizetés bírósági letétbe helyezéssel történik.

Amennyiben a tulajdonjog átruházásához jogosult, vagy valamely hatóság hozzájárulása szükséges, úgy azt a tulajdonszerzést megelőzően be kell szerezni.

A bekebelezés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez az összes tulajdonostárs által aláírt szerződés, vagy ennek hiányában a bekebelező tulajdonostárs által tett egyoldalú nyilatkozat szükséges. A bekebelezés nem szünteti meg a bekebelezéskor fennálló, földhasználati szerződésen alapuló földhasználatot, azonban a területet a földhasználati, illetve erdőgazdálkodó nyilvántartás szerinti használó harmadik személyeket a bekebelező a változásról köteles tájékoztatni.