Adatrendezés, kisajátítás

A birtokszerkezet rendezése érdekében szükségessé vált az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatok rendezése. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a termőföldek esetén viszonylag magas azon tulajdonosként bejegyzett személyek száma, akiknek az adatai hiányosak. Ezért amennyiben szükséges, a földhivatal a saját honlapján, az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, továbbá a kormányzati portálon 90 napra hirdetményt tesz közzé. A hirdetmény tartalmazza az ingatlan helyrajzi számát és a tulajdonosként bejegyzett személy adatait, valamint az arra vonatkozó felhívást, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó adatairól, úgy azokat a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül jelentse be a földhivatalnál.

Amennyiben a hirdetmény kibocsátása eredménytelenül zárul, a földhivatal azt állapítja meg, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, ennek következtében az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen. Ez a tény a tulajdoni lapra is feljegyzésre kerül.

A földhivatal évente egy alkalommal feltárja a termőföldek esetében azon személyek körét, akik születési évétől számított 120 év az adatfeltárás megindulásakor már eltelt. A földhivatal az ilyen személyek esetén is – amennyiben az érintett személyek halálának időpontjára vonatkozóan nem áll rendelkezésre hiteles adat – hirdetményt bocsát ki a hiányzó adatok tisztázása céljából.

Ha az ingatlan tulajdoni helyzetét nem sikerül a fenti eljárások során rendezni, úgy a rendezetlenséget megállapító földhivatali döntés véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek a tulajdonában álló ingatlan a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésére bármely tulajdonostárs kezdeményezheti a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervnél az ingatlan egészének az állam által történő kisajátítását a törvényi feltételek mellett. (Pl.: az osztatlan közös tulajdon megosztását legalább három alkalommal kezdeményezték, az ingatlan tulajdonosainak a száma meghaladja a száz főt; vagy a harminc főt azzal, hogy az ingatlan hektárban kifejezett területnagyságának mértéke és tulajdonosai számának hányadosa kisebb, mint 0,5.)