A távmunkavégzés (home office)

A távmunka szabályainak alkalmazhatóságához arra van szükség, hogy a felek a munkaszerződésben megállapodjanak a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában, vagy a korábban kötött munkaszerződést ennek megfelelően módosítsák.

Távmunkavégzés esetén – ha a szerződésben mást nem rögzítenek –

  • a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada esetén végezhet munkát,
  • a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki,
  • a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja,
  • a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.

A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.

A távmunka-végzés – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. A munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik.

Számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a munkáltató írásban köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól.

A munkavállaló a munkavégzés helyét a biztonságos munkakörülmények teljesülésére figyelemmel köteles megválasztani.

Távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható. A távmunkavégzési helyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket.

A munkáltató rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a távmunkavégzési helyen a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.

Fontos kiemelni, hogy a részben enyhébb munkavédelmi követelmények nem zárják ki munkahelyi baleset bekövetkezését távmunkavégzés közben, és nem eredményezik a munkáltató felelősség alóli mentesülését sem munkabaleset megállapítása esetén.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. értelmében a munkáltató a távmunkaszerződés alapján dolgozó munkavállalójának havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10%-ának megfelelő összeget (2022-ben havi 20.000 Ft-ot) fizethet ki költségtérítésként adómentesen. Ez nem kötelező, viszont a munkavállaló igényt tarthat a munkavégzéssel kapcsolatban indokoltan felmerült költségeinek megtérítésére, a költségek igazolásának terhe mellett.